Juridische handdruk

Algemene voorwaarden Bonami Sportcoaching

 

Deze algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Sport en Beweging.

Artikel 1: Over deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Bonami Sportcoaching. Bonami Sportcoaching is slechts gebonden door uitvoering na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door Bonami Sportcoaching van een bestelling/dienst van de klant. Deze algemene voorwaarden (de ‘Algemene Voorwaarden’) zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door Bonami Sportcoaching. De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht, als door de klant aanvaard beschouwd. De Algemene Voorwaarden en elke specifieke overeenkomst maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke overeenkomst. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan Bonami Sportcoaching.

 

Artikel 2: Prijzen 

Prijzen die door Bonami Sportcoaching in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 30 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Tarieven door Bonami Sportcoaching meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren zodat supplementen mogelijk zijn. Normale werkuren worden op deze website weergegeven. Werkdagen zijn weekdagen, exclusief feestdagen.

 

Artikel 3: Aansprakelijkheid

Als organisatie zijn wij aansprakelijk voor de goede uitvoering van alle diensten zoals aangeboden op de website of offerte en uitdrukkelijk vermeld in de dienstomschrijving. Wij zijn niet aansprakelijkheid voor diensten van derden of diensten die niet uitdrukkelijk vermeld staan in de overeenkomst.

In geen geval is Bonami Sportcoaching aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals fietsbreuk, valpartijen, gezondheidsproblemen opgelopen tijdens of na de diensten van Bonami Sportcoaching.

Artikel 4: gezondheid en veiligheid

De klant verklaart op het ogenblik van het inboeken van de dienst dat er geen gezondheidsrisico’s te melden zijn en dat hij/zij medisch, fysiek en psychisch in staat is om de gekozen dienst te laten plaatsvinden. Bij de minste twijfel dient de klant op voorhand zelf contact te nemen met zijn huisarts en zelf de nodige inlichtingen in te winnen omtrent de gezondheidsformaliteiten op de gekozen dienst.

Gezien het sportieve karakter van de diensten, kunnen klanten met gezondheidsproblemen, gevraagd worden een medisch attest voor te leggen dat zij geschikt zijn om deel te nemen aan de geplande activiteiten. Dit wordt bij voorkeur besproken met een medewerker van Bonami Sportcoaching.

De klant verklaart eveneens niet in medische en/of paramedische behandeling te zijn, noch geneesmiddelen in te nemen, die in een of andere mate de uitvoering en/of deelname aan de dienst zouden verzwaren voor hem/haar, en verbindt zich ertoe elke wijziging in die toestand voor de afspraak te melden aan Bonami Sportcoaching. Alle schade, ook aan derden, die voortvloeit uit verkeerde inlichtingen dienaangaande vallen volledig ten laste van de klant.

Specifieke aandachtspunten zoals bijvoorbeeld hartziekten, suikerziekte, astma, etc moeten bij het inboeken van onze diensten aan Bonami Sportcoaching gemeld worden.

 

Artikel 5: Verwerking van persoonsgegevens

Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt Bonami Sportcoaching, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door Bonami Sportcoaching tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat Bonami Sportcoaching toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend adres: info@hannesbonami.be. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te richten tot info@hannesbonami.be. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. Bonami Sportcoaching behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Meer info rond het privacybeleid hier.

 

Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Bonami Sportcoaching en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Bonami Sportcoaching of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd. De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bonami Sportcoaching de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. De klant zal aanduidingen van Bonami Sportcoaching of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen. Bonami Sportcoaching staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door Bonami Sportcoaching geleverde producten en/of resultaten van de diensten.

Artikel 7: Verzending van bestellingen op de webshop

Bonami Sportcoaching levert uit voorraad. Het product van uw keuze kan u makkelijk vinden online op onze website. Onze informatie op de website is indicatief en kunnen wij te allen tijde aanpassen. Het is mogelijk dat een afbeelding bij een bepaald artikel licht afwijkt, wij doen het nodige om dit te voorkomen. Wij garanderen dat onze geleverde artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van alle gebreken. Indien dit om welke reden dan ook, dit niet zo zou zijn zoeken wij voor u een gepaste oplossing. Mocht een besteld artikel toch niet voorradig zijn dan contacteren we u via mail of telefoon en kan u opteren om het geld onmiddellijk terug gestort te krijgen of dat u enkele dagen langer wacht tot wanneer het artikel weer op voorraad is.

 

Artikel 8: Verzendkosten producten webshop

De verzendkost in België bedraagt € 5. In Nederland betaalt u € 10. De levering gebeurt via B-Post. Uw bestelling vertrekt binnen de 3 werkdagen. Traceerbaarheid van uw pakket is mogelijk via B-Post, u krijgt via mail een traceerbaarheidscode van B-post.

 

Artikel 9: Artikelen die niet beschikbaar zijn in de webshop

Soms zal het voorkomen dat een artikel niet bestelbaar is. Meestal is dit wanneer het gewenste artikel op dit moment niet voorradig is. Check in dit geval de website regelmatig opnieuw of zend ons een mail wanneer u wenst gecontacteerd te worden wanneer het artikel opnieuw op voorraad is.

 

Artikel 10: Beschadiging

Wij garanderen u dat uw bestelde goederen altijd in perfecte staat worden verzonden. De mogelijkheid bestaat dat er iets mis gaat met het transport. Als u ziet dat bij levering uw bestelling beschadiging opliep, neem dan onmiddellijk contact op met Bonami Sportcoaching. Wij zorgen voor een gepaste oplossing. Meld de beschadiging ook onmiddellijk aan B-Post.

 

Artikel 11: Terugzenden van bestelde producten

Bij Bonami Sportcoaching kan je een product(en) retourneren of wisselen. U heeft hiervoor 14 kalenderdagen tijd. Indien u retourneert via een transportfirma, vergeet dan niet ons retourformulier volledig en duidelijk in te vullen en bij uw retourzending toe te voegen. Vraag hier uw retourformulier aan. U kan ook steeds telefoneren of mailen voor verdere vragen: contact. 

Indien uw zending retourneert via een transportdienst zijn de kosten altijd voor eigen rekening. Frankeer voldoende uw pakket en vergeet deze niet degelijk te verpakken voor transport. Wij aanvaarden geen onvoldoende gefrankeerde zendingen. Verzending is altijd op risico en voor rekening van de verzender/koper. Het is uiteraard van belang dat het artikel(en) en toebehoren in oorspronkelijke staat en verpakking verkeert/verkeren en compleet is/zijn. Artikelen en toebehoren die gebruikt zijn, zich niet in oorspronkelijke verpakking bevinden en/of niet compleet zijn komen niet aanmerking voor retournering.

Artikelen die door u specifiek zijn besteld en die wij niet standaard op voorraad hebben, kunnen wij helaas niet aanvaarden voor ruiling. Indien er, ondanks onze zorgvuldigheid toch een verkeerd artikel wordt geleverd of een artikel ontbreekt in uw levering, neem dan binnen de 24u contact met ons op via mail. Vul ons retourformulier volledig en duidelijk in en voeg deze bij uw retourzending. Voeg een kopie van uw geleverde factuur bij uw zending. Wij zorgen zo spoedig mogelijk voor een kosteloze oplossing.

 

Artikel 12: Fabrieksgarantie

Wij geven op al onze artikelen volledige fabrieksgarantie. Indien u een garantie claimt wordt dit door onze producent of leverancier beoordeeld. Als deze een positief gevolg geeft aan uw claim, zal door ons de verzendkosten aan u terugbetaald worden met een maximum bedrag van 25 euro. Verpak en frankeer uw pakket altijd voldoende. Ongefrankeerde pakketten worden altijd geweigerd.

Artikel 13: Varia

De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met Bonami Sportcoaching voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Bonami Sportcoaching. Indien een bepaling van een met Bonami Sportcoaching gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de Klant aan Bonami Sportcoaching worden meegedeeld.

Artikel 14: Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

Op alle overeenkomsten gesloten met Bonami Sportcoaching is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met Bonami Sportcoaching zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Gent.

onze gegevens

Bonami Sportcoaching

Gaverstraat 2, 9850 Landegem

0473 38 14 75

info@hannesbonami.be